ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ร้านเจ้นุช (ส่งต่อ:น้องอ๊อฟ 020-2929-9299) ED013298565TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000014
เม ปรีญาภรณ์ ED013298490TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000013
สินิทธ์ พลานุเวช ED013298486TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000012
Thanutkan Musisiriwat ED013298469TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000011
Wernyah Juangjuawong ED013298543TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000010
ศศนันท์ อินทราภิรมย์กุล ED013298605TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000009
Pik Kongkanchanathip ED013298588TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000008
ไตรตรา ลิมปพัทธ์ ED013298557TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000007
คุณ ชวลิต ED013298591TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000004
ธีรพจน์ ED013298574TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000003
นันทิดา ตรีศรีสุภา EI953414347TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000245
พรรณวดี ประยูรมาส EI953414483TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000244
อรวรรณ โตปฐมวงศ์ EI953414418TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000243
ทัศน์ภัสสรณ์ การินทร์รัตน์ EI953414316TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000242
ณัฐชา มนต์กันภัย EI953414554TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000241
ธรรมราช ใกล้ชิด EI953414466TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000240
Pavis kaewted EI953414320TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000239
นงนุช จันทร์ทรง EI953414404TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000238
กานดา ลีลานราธิวัฒน์ EI95341523TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000237
Nutt P. EI953414470TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000236
ภัณฑิรา นิวัฒน์ภูมินทร์ EI953414545TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000235
ทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร EI953414452TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000234
Jenmika Tah-ai EI953414333TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000233
วรรธนะ โพธิสุนทร EI953414497TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000232
Wantit EI953414435TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000231
Suwantana R. EI953414355TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000230
เปมิกา วิวัฒนพงศ์พันธ์ EI953414537TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 052020000229
ดรณัย มัดกาฑ์รัน EI954314449TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 062020000002
ชนิพันธ์ พานทองธนาพันธ์ EI954314510TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 01, 2020 062020000001
กนกวรรณ ชัยไพบูลย์ ED013295887TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000227
คุณปุ๊ก ED013295873TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000226
พัทธนันท์ เยาดำ ED013295913TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000225
ธัญฤทัย สุวรรณประดิษฐ์ ED013295895TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000223
อภิชา เศรษฐวราธร ED013295825TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000222
ประภาส อยู่เย็น ED013295808TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000221
ภุชงค์ วิรัตน์มาลี ED013295900TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000220
ทิพย์วดี กานวล ED013295842TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000202
โศภิตชา อังครอนันต์ ED013295184TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000219
Archara. Srisawat ED013295286TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000218
กรวิชญ์ ดำรงวิเศษพาณิชย์ ED013295357TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000217
ชนิพันธ์ พานทองธนาพันธ์ ED013295312TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000216
Thanapat Lertjarujsith ED013295136TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000215
Warintorn Jenjarassakul ED013295343TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000214
Natthanicha Buahom ED013295224TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000213
Kamiga Topian ED013295140TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000212
อัลวานีย์ จาราแว ED013295269TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000211
มัลวิภา จันทร์ทรง ED013295238TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000210
พลอยชนก ทองอยู่ ED013295215TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000209
รินรดา การะนันต์ ED013295290TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000208
สุภัสสรา ก้านจันทร์ ED013295365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000207
ชื่อลูกค้า : ร้านเจ้นุช (ส่งต่อ:น้องอ๊อฟ 020-2929-9299)
Tracking number : ED013298565TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000014
ชื่อลูกค้า : เม ปรีญาภรณ์
Tracking number : ED013298490TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000013
ชื่อลูกค้า : สินิทธ์ พลานุเวช
Tracking number : ED013298486TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000012
ชื่อลูกค้า : Thanutkan Musisiriwat
Tracking number : ED013298469TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000011
ชื่อลูกค้า : Wernyah Juangjuawong
Tracking number : ED013298543TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : ศศนันท์ อินทราภิรมย์กุล
Tracking number : ED013298605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000009
ชื่อลูกค้า : Pik Kongkanchanathip
Tracking number : ED013298588TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : ไตรตรา ลิมปพัทธ์
Tracking number : ED013298557TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ ชวลิต
Tracking number : ED013298591TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : ธีรพจน์
Tracking number : ED013298574TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : นันทิดา ตรีศรีสุภา
Tracking number : EI953414347TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000245
ชื่อลูกค้า : พรรณวดี ประยูรมาส
Tracking number : EI953414483TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000244
ชื่อลูกค้า : อรวรรณ โตปฐมวงศ์
Tracking number : EI953414418TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000243
ชื่อลูกค้า : ทัศน์ภัสสรณ์ การินทร์รัตน์
Tracking number : EI953414316TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000242
ชื่อลูกค้า : ณัฐชา มนต์กันภัย
Tracking number : EI953414554TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000241
ชื่อลูกค้า : ธรรมราช ใกล้ชิด
Tracking number : EI953414466TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000240
ชื่อลูกค้า : Pavis kaewted
Tracking number : EI953414320TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000239
ชื่อลูกค้า : นงนุช จันทร์ทรง
Tracking number : EI953414404TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000238
ชื่อลูกค้า : กานดา ลีลานราธิวัฒน์
Tracking number : EI95341523TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000237
ชื่อลูกค้า : Nutt P.
Tracking number : EI953414470TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000236
ชื่อลูกค้า : ภัณฑิรา นิวัฒน์ภูมินทร์
Tracking number : EI953414545TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000235
ชื่อลูกค้า : ทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร
Tracking number : EI953414452TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000234
ชื่อลูกค้า : Jenmika Tah-ai
Tracking number : EI953414333TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000233
ชื่อลูกค้า : วรรธนะ โพธิสุนทร
Tracking number : EI953414497TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000232
ชื่อลูกค้า : Wantit
Tracking number : EI953414435TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000231
ชื่อลูกค้า : Suwantana R.
Tracking number : EI953414355TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000230
ชื่อลูกค้า : เปมิกา วิวัฒนพงศ์พันธ์
Tracking number : EI953414537TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000229
ชื่อลูกค้า : ดรณัย มัดกาฑ์รัน
Tracking number : EI954314449TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : ชนิพันธ์ พานทองธนาพันธ์
Tracking number : EI954314510TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ ชัยไพบูลย์
Tracking number : ED013295887TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000227
ชื่อลูกค้า : คุณปุ๊ก
Tracking number : ED013295873TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000226
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ เยาดำ
Tracking number : ED013295913TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000225
ชื่อลูกค้า : ธัญฤทัย สุวรรณประดิษฐ์
Tracking number : ED013295895TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000223
ชื่อลูกค้า : อภิชา เศรษฐวราธร
Tracking number : ED013295825TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000222
ชื่อลูกค้า : ประภาส อยู่เย็น
Tracking number : ED013295808TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000221
ชื่อลูกค้า : ภุชงค์ วิรัตน์มาลี
Tracking number : ED013295900TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000220
ชื่อลูกค้า : ทิพย์วดี กานวล
Tracking number : ED013295842TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000202
ชื่อลูกค้า : โศภิตชา อังครอนันต์
Tracking number : ED013295184TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000219
ชื่อลูกค้า : Archara. Srisawat
Tracking number : ED013295286TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000218
ชื่อลูกค้า : กรวิชญ์ ดำรงวิเศษพาณิชย์
Tracking number : ED013295357TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000217
ชื่อลูกค้า : ชนิพันธ์ พานทองธนาพันธ์
Tracking number : ED013295312TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000216
ชื่อลูกค้า : Thanapat Lertjarujsith
Tracking number : ED013295136TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000215
ชื่อลูกค้า : Warintorn Jenjarassakul
Tracking number : ED013295343TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000214
ชื่อลูกค้า : Natthanicha Buahom
Tracking number : ED013295224TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000213
ชื่อลูกค้า : Kamiga Topian
Tracking number : ED013295140TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000212
ชื่อลูกค้า : อัลวานีย์ จาราแว
Tracking number : ED013295269TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000211
ชื่อลูกค้า : มัลวิภา จันทร์ทรง
Tracking number : ED013295238TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000210
ชื่อลูกค้า : พลอยชนก ทองอยู่
Tracking number : ED013295215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000209
ชื่อลูกค้า : รินรดา การะนันต์
Tracking number : ED013295290TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000208
ชื่อลูกค้า : สุภัสสรา ก้านจันทร์
Tracking number : ED013295365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000207
Powered by MakeWebEasy.com