ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ดนยา ชื่นจิตรวงษา EG093282160TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000044
อัญชลีพร มโนวชิรสรรค์ EG093282156TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000045
จิตรภาณุ ศรีอุดมวัฒน์ EG093282142TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000046
สุจิตรา บุญเลิง EF575867685TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 23, 2019 082019000042
Srinarin Poudpongpaiboon EF575867671TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 23, 2019 082019000043
เฉลิมพล กินรี EF575864128TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000038
ญาตาวี ปาะวานิช EF575864131TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000039
พลอย ลุมทอง EF575864114TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000040
กฤช ทวีสิน EF575864105TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000041
จิรารักษ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ EF575840577TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 19, 2019 082019000034
Pannika EF575840563TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 19, 2019 082019000037
วิทวัส EF575840550TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 19, 2019 082019000036
ชานนทร์ ดอกไม้ EF647558178TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 16, 2019 082019000032
รีน่า EF647558181TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 16, 2019 082019000030
โชษิตา จันทร์สมบุญ EF647558164TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 16, 2019 082019000033
ณัฐญา มณีรินทร์ EF647558155TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 16, 2019 082019000031
ชนม์นิภา วิรัตโนภาส EF575833797TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000026
Archan Hankhampa EF575833783TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000029
ศศนันท์ อินทราภิรมย์กุล EF575833770TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000027
วรวรรณ ขันธวิทย์ EF575833766TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000028
Chutikarn EF647355440TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2019 082019000025
Print EF575814461TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 09, 2019 082019000024
Tarin NW EF575814458TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 09, 2019 082019000022
Chuthawut Phothirat EF575814444TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 09, 2019 082019000023
นางสาวบุษรินทร์ จันมณี EF647477426TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000011
ปาริฉัตร EF647477457TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000015
Saraphorn Wongchanayuth EF647477465TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000016
นภสร จันทร EF647477430TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000017
วงศธร เหลาหะพันธ์ EF647477443TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000020
Tharida EF647477412TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000021
ศศนันท์ อินทราภิรมย์กุล EF64733939447TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000007
มณเฑียร ตั้งทรงเจริญ EF64733939433TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000013
ญาดา เปสลาพันธ์ EF64733939420TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000005
THANIYAPHA MINERVA SRISRESTHIPRABHA EF64733939416TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000008
ภัทิรา พัฒนพิญญา EF647339402TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000004
ภริเดช อึ้งสุประเสริฐ EF647339393TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000009
Rada Wiriyakit EF647339380TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000006
Pichayapohn Wiwattanapoonpon EF647342636TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 02, 2019 082019000003
มนัญญา อุทากิจ EF647342622TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 02, 2019 072019000069
ภริเดช อึ้งสุประเสริฐ EF647342619TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 02, 2019 082019000002
พลอยพรรณ เมธีธรรมสาร EF647522814TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000063
พลอยพรรณ เมธีธรรมสาร EF647522814TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000063
Piyanat W. EF647522859TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000060
กชณิช ปฐมบวร EF647522845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000062
ทิพย์วลี ทิพย์ชะ EF647522831TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000065
Tarin NW EF647522828TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000064
Porious EF647522805TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000061
ศรัณย์พร กมลวิศิษฎ์ EF647522791TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000058
สุมิตรา แสงอริยนันท์ EF647522788TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000066
Tanyaporn EF6478042875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 27, 2019 072019000056
ชื่อลูกค้า : ดนยา ชื่นจิตรวงษา
Tracking number : EG093282160TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000044
ชื่อลูกค้า : อัญชลีพร มโนวชิรสรรค์
Tracking number : EG093282156TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000045
ชื่อลูกค้า : จิตรภาณุ ศรีอุดมวัฒน์
Tracking number : EG093282142TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000046
ชื่อลูกค้า : สุจิตรา บุญเลิง
Tracking number : EF575867685TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000042
ชื่อลูกค้า : Srinarin Poudpongpaiboon
Tracking number : EF575867671TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000043
ชื่อลูกค้า : เฉลิมพล กินรี
Tracking number : EF575864128TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000038
ชื่อลูกค้า : ญาตาวี ปาะวานิช
Tracking number : EF575864131TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000039
ชื่อลูกค้า : พลอย ลุมทอง
Tracking number : EF575864114TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000040
ชื่อลูกค้า : กฤช ทวีสิน
Tracking number : EF575864105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000041
ชื่อลูกค้า : จิรารักษ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
Tracking number : EF575840577TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000034
ชื่อลูกค้า : Pannika
Tracking number : EF575840563TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000037
ชื่อลูกค้า : วิทวัส
Tracking number : EF575840550TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000036
ชื่อลูกค้า : ชานนทร์ ดอกไม้
Tracking number : EF647558178TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000032
ชื่อลูกค้า : รีน่า
Tracking number : EF647558181TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000030
ชื่อลูกค้า : โชษิตา จันทร์สมบุญ
Tracking number : EF647558164TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000033
ชื่อลูกค้า : ณัฐญา มณีรินทร์
Tracking number : EF647558155TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000031
ชื่อลูกค้า : ชนม์นิภา วิรัตโนภาส
Tracking number : EF575833797TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000026
ชื่อลูกค้า : Archan Hankhampa
Tracking number : EF575833783TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000029
ชื่อลูกค้า : ศศนันท์ อินทราภิรมย์กุล
Tracking number : EF575833770TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000027
ชื่อลูกค้า : วรวรรณ ขันธวิทย์
Tracking number : EF575833766TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000028
ชื่อลูกค้า : Chutikarn
Tracking number : EF647355440TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000025
ชื่อลูกค้า : Print
Tracking number : EF575814461TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000024
ชื่อลูกค้า : Tarin NW
Tracking number : EF575814458TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000022
ชื่อลูกค้า : Chuthawut Phothirat
Tracking number : EF575814444TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : นางสาวบุษรินทร์ จันมณี
Tracking number : EF647477426TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000011
ชื่อลูกค้า : ปาริฉัตร
Tracking number : EF647477457TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : Saraphorn Wongchanayuth
Tracking number : EF647477465TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000016
ชื่อลูกค้า : นภสร จันทร
Tracking number : EF647477430TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000017
ชื่อลูกค้า : วงศธร เหลาหะพันธ์
Tracking number : EF647477443TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000020
ชื่อลูกค้า : Tharida
Tracking number : EF647477412TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000021
ชื่อลูกค้า : ศศนันท์ อินทราภิรมย์กุล
Tracking number : EF64733939447TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : มณเฑียร ตั้งทรงเจริญ
Tracking number : EF64733939433TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000013
ชื่อลูกค้า : ญาดา เปสลาพันธ์
Tracking number : EF64733939420TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : THANIYAPHA MINERVA SRISRESTHIPRABHA
Tracking number : EF64733939416TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000008
ชื่อลูกค้า : ภัทิรา พัฒนพิญญา
Tracking number : EF647339402TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : ภริเดช อึ้งสุประเสริฐ
Tracking number : EF647339393TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000009
ชื่อลูกค้า : Rada Wiriyakit
Tracking number : EF647339380TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : Pichayapohn Wiwattanapoonpon
Tracking number : EF647342636TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : มนัญญา อุทากิจ
Tracking number : EF647342622TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000069
ชื่อลูกค้า : ภริเดช อึ้งสุประเสริฐ
Tracking number : EF647342619TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : พลอยพรรณ เมธีธรรมสาร
Tracking number : EF647522814TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000063
ชื่อลูกค้า : พลอยพรรณ เมธีธรรมสาร
Tracking number : EF647522814TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000063
ชื่อลูกค้า : Piyanat W.
Tracking number : EF647522859TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000060
ชื่อลูกค้า : กชณิช ปฐมบวร
Tracking number : EF647522845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000062
ชื่อลูกค้า : ทิพย์วลี ทิพย์ชะ
Tracking number : EF647522831TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000065
ชื่อลูกค้า : Tarin NW
Tracking number : EF647522828TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000064
ชื่อลูกค้า : Porious
Tracking number : EF647522805TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000061
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์พร กมลวิศิษฎ์
Tracking number : EF647522791TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000058
ชื่อลูกค้า : สุมิตรา แสงอริยนันท์
Tracking number : EF647522788TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000066
ชื่อลูกค้า : Tanyaporn
Tracking number : EF6478042875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000056
Powered by MakeWebEasy.com